::: PROJEKTYSpoločnosť IK Steel, spol. s r.o. podpísala v júni 2014 s poskytovateľom pomoci - v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na nákup technologického vybavenia, s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.


Hlavné informácie o projekte:
Názov projektu: Obstaranie inovatívnej technológie a zvyšovanie pracovných miest v spoločnosti IK Steel, spol. s r.o.
Kód projektu v ITMS: 25110121050
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie: 1.1 Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie: 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Cieľ projektu: Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti IK Steel, spol. s r.o. obstaraním inovatívnych technológií a tvorbou pracovných miest
Špecifické ciele projektu:
  1. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti IK Steel, spol. s r.o. a ňou ponúkaných služieb a produktov prostredníctvom inovácie 2 technologických postupov
  2. Inovácia technologického vybavenia spoločnosti IK Steel, spol. s r.o. umožňujúca skvalitnenie výrobného portfólia a ochrany životného prostredia
  3. Rast zamestnanosti v regióne Prešov - vytvorenie 2 pracovných miest s osobitným dôrazom na mladých nezamestnaných do 29 rokov
Prijímateľ: IK Steel, spol. s r.o.
Miesto realizácie projektu: Jesenná 2692, Prešov
Doba realizácie projektu: 28.3.2015 – 30.6.2015
Výška poskytnutého finančného príspevku: 176 085,00 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
http://www.mhsr.sk/ , http://www.economy.gov.sk/
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
http://www.siea.sk/strukturalne-fondy
 

IK STEEL, spol. s r.o. je v zmysle § 7 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy určené ZVO.

Úradný názov:  IK Steel, spol. s r.o.

IČO: 31 729 762
IČ DPH: SK 2020521140
Sídlo: Jesenná 20, 080 05 Prešov
Štát: Slovenská republika

Štatutárny zástupca:  Ing. Miroslav Kuchár,  Ing. Pavel Imrich

Informácia podľa § 41 ZVO

predmet zákazky

zverejnené vo VVO

informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1

dátum otvárania predmetnej časti ponuky

dátum zverejnenia informácie

Hydraulické tabuľové nožnice

19621-WYT

242/2013, 11.12.2013

otváranie časti ponúk označených ako Ostatné

14.01.2014

10.01.2014

Hydraulické tabuľové nožnice

19621-WYT

242/2013, 11.12.2013

otváranie časti ponúk označených ako Kritériá

04.02.2014

27.01.2014

CNC hydraulický ohraňovací lis

19592-MST

242/2013, 11.12.2013

otváranie časti ponúk označených ako Ostatné

27.01.2014

27.01.2014

CNC hydraulický ohraňovací lis

19592-MST

242/2013, 11.12.2013

otváranie časti ponúk označených ako Kritériá

17.02.2014

12.02.2014

 

Informácia podľa § 44 ods. 2 ZVO  zákazka: Hydraulické tabuľové nožnice

 Informácia podľa § 46 ods. 2 ZVO  zákazka: Hydraulické tabuľové nožnice

 Informácia podľa § 44 ods. 2 ZVO  zákazka: CNC hydraulický ohraňovací lis

 Informácia podľa § 46 ods. 2 ZVO  zákazka: CNC hydraulický ohraňovací lis

 

Uzatvorené zmluvy:   Hydraulické tabuľové nožnice

dátum uzatvorenia : 06.05.2014  - dátum zverejnenia : 07.05.2014  -  dátum účinnosti : 08.05.2014

Uzatvorené zmluvy: CNC hydraulický ohraňovací lis

dátum uzatvorenia : 11.11.2014 – dátum zverejnenia : 13.11.2014 – dátum účinnosti : 14.11.2014

 

Zavedenie inovatívnych technológií v spoločnosti IK Steel, spol. s r.o. v kombinácii s tvorbou pracovných miest pre príslušníkov MRK


Profil firmy   :::    Technológie   :::    Referencie   :::    Kontakty