::: PROFIL OSOBY PODĽA § 7


IK STEEL, spol. s r.o. je v zmysle § 7 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy určené ZVO.

Úradný názov:  IK Steel, spol. s r.o.

IČO: 31 729 762
IČ DPH: SK 2020521140
Sídlo: Jesenná 20, 080 05 Prešov
Štát: Slovenská republika

Štatutárny zástupca:  Ing. Miroslav Kuchár,  Ing. Pavel Imrich

Informácia podľa § 41 ZVO

predmet zákazky

zverejnené vo VVO

informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1

dátum otvárania predmetnej časti ponuky

dátum zverejnenia informácie

Hydraulické tabuľové nožnice

19621-WYT

242/2013, 11.12.2013

otváranie časti ponúk označených ako Ostatné

14.01.2014

10.01.2014

Hydraulické tabuľové nožnice

19621-WYT

242/2013, 11.12.2013

otváranie časti ponúk označených ako Kritériá

04.02.2014

27.01.2014

CNC hydraulický ohraňovací lis

19592-MST

242/2013, 11.12.2013

otváranie časti ponúk označených ako Ostatné

27.01.2014

27.01.2014

CNC hydraulický ohraňovací lis

19592-MST

242/2013, 11.12.2013

otváranie časti ponúk označených ako Kritériá

17.02.2014

12.02.2014

 

Informácia podľa § 44 ods. 2 ZVO  zákazka: Hydraulické tabuľové nožnice

 Informácia podľa § 46 ods. 2 ZVO  zákazka: Hydraulické tabuľové nožnice

 Informácia podľa § 44 ods. 2 ZVO  zákazka: CNC hydraulický ohraňovací lis

 Informácia podľa § 46 ods. 2 ZVO  zákazka: CNC hydraulický ohraňovací lis

 

Uzatvorené zmluvy:   Hydraulické tabuľové nožnice

dátum uzatvorenia : 06.05.2014  - dátum zverejnenia : 07.05.2014  -  dátum účinnosti : 08.05.2014

Uzatvorené zmluvy: CNC hydraulický ohraňovací lis

dátum uzatvorenia : 11.11.2014 – dátum zverejnenia : 13.11.2014 – dátum účinnosti : 14.11.2014

Uzatvorené zmluvy: Mostový žeriav

dátum uzatvorenia : 24.03.2015 – dátum zverejnenia : 27.03.2015 – dátum účinnosti : 28.03.2015

Uzatvorené zmluvy: Poloautomatický a automatický triskací stroj

dátum uzatvorenia : 06.05.2015 – dátum zverejnenia : 22.07.2015 – dátum účinnosti : 23.07.2015

Uzatvorené zmluvy: Lakovňa s odsávacími stenami

dátum uzatvorenia : 27.07.2015 – dátum zverejnenia : 27.07.2015 – dátum účinnosti : 28.07.2015

Zavedenie inovatívnych technológií v spoločnosti IK Steel, spol. s r.o. v kombinácii s tvorbou pracovných miest pre príslušníkov MRK

 


Profil firmy   :::    Technológie   :::    Referencie   :::    Kontakty   :::    Profil osoby podľa § 7